Kako utvrditi koliki Vam je uređaj potreban (Dimenzionisanje uređaja)?

To zavisi od više faktora a neki od njih su:
1. Mesto primene uređaja (porodična kuća, vikendica, restoran, kamp , poslovna zgrada, fabrika, apartman, hotel, naselje i sl.)?
2. Postoje li vodni uslovi, sa zahtevanim parametrima kvaliteta izlazne vode u recipient. (Kod izgradnje novih objekata obično se dobijaju od nadležnih institucija). Odnosno zahtevani :
– BPK₅ (mg/l) biološka potrošnja kiseonika,
– HPK (mg/l) hemijska potrošnja kiseonika,
– UOU (mg/l) ukupni organski ugljenik.
3. Broj korisnika, odrasli-deca, ukoliko se objekat povremeno koristi – koliko – trajanje/nedelju/godinu/ broj osoba (u koliko se radi o pogonu-fabrici koliko radnika, koliko smena…)
4. Gde bi izlazila otpadna voda, recipijent u koji se ispušta otpada voda (reka, kanalizacija,…) ili je želite dalje koristiti kao tehničku vodu ili slično (zahteva dodatni tretman).
5. Ukoliko je poznata dnevna potrošnja vode ili max potrošnja vode po satu (m³/dan)
6. Kuhinjska otpadna voda ukoliko je namena spremanje većeg broja obroka kao menza, koliko obroka (preporuka postavljanja separatora masti-poseban odvod)
7. Postoji li u objektu perionica rublja-veša, kolika je potrošnja vode (m³/dan), ukoliko se radi o većem obimu pranja neophodan poseban tretman (ispitani izlazni parametri šta sadrži ta voda)
U zavisnosti od specifičnosti, nadmorske visine, zahtevanih uslova izlaznih parametara primenjuju se različite tehnolgije prečišćavanja otpadnih voda.
Da bi se precizno definisao i dimenzionisao uređaj prema potrebama korisnika možete nas kontaktirati kako bi Vam pomogli pri odabiru ili kontaktirajte nekog građevinskog inženjera-hidro smera.